چرا شرط بندی در کانن بت ; بررسی جامع قوانین شرط بندی ورزشهای الکترونیکی در این مقاله.

بیشتر بخوانید کریگ لیست چیست؟

بسکتبال الکترونیکی 

تمامی شرط ها در بسکتبال الکترونیکی با وقت اضافه محاسبه می شونداگر نتیجه‌ی بازی مساوی شود و شرطی با عنوان تساوی ارائه نشده باشد،
شرط های “برد1 یا برد 2 برگشت خواهند خورد یا به عبارت دیگر، با ضریب 1 محاسبه می شوند.

بیشتر بخوانید که قوانین شرط بندی در آلمان چگونه است.

فرمت این بازی کامپیوتری بسکتبال 4X5 یا 4x4 است(بازی دارای 4 کوارتر استهر کوارتر 5 یا 4 دقیقه به ترتیب طول می انجامد)
بازی هایی که دارای فرمت 4X5 هستند به مدت زمان 12 دقیقه انجام می شوند و بازی هایی که دارای فرمت 4x4 هستند 10 دقیقه به طول می انجامند.

مطمئن ترین شرط بندی ها کدامند؟

در بسکتبال الکترونیکی زمانی که در بازی نشان داده میشود با زمان واقعی تفاوت دارد.
بعنوان مثال در فرمت 16 دقیقه ای (در فرمت 4x4نمایشگر زمان در بازی به 40 خواهد رسید در حالی که 16 دقیقه‌ی واقعی می گذرد، یا زمانی که از شروع بازی 12 دقیقه‌ی واقعی می گذرد، نمایشگر زمان در بازی می تواند دقیقه‌ی 30 را نمایش دهد.

شرط هایی که برای بسکتبال الکترونیکی ارائه میشوند عبارتند از: 

برد تیم 1 (در کوارتر) – برد1
تساوی  (درکوارتر) — X
برد تیم 2 در (درکوارتر) — برد2
تیم 1 بازنده‌ی بازی نخواهد شد (در کوارتر) — 1X
یکی از تیم ها برنده‌ی بازی خواهد شد (در کوارتر) — 12
تیم 2 بازنده‌ی بازی نخواهد شد — (در کوارتر) — X2
تیم 1 بازی را (در کوارترخواهد برد (نخواهد باخت) با در نظر گرفتن هندیکپ تیم 1
تیم 2 بازی را (در کوارترخواهد برد (نخواهد باختبا در نظر گرفتن هندیکپ تیم 2
مجموع گلهای هر دو تیم در بازی (در کوارتر) — مجموع بالای (یا پایینعدد ارائه شده در شرط
مجموع گلهای هر یک از تیم ها (تیم 1 یا تیم 2در بازی (در کوارتر) — مجموع بالای (یا پایینعدد ارائه شده در شرط
مجموع گلهای هر دو تیم در بازی (در کوارترزوج یا فرد باشد
شرط بر روی رسیدن به وقت اضافه — واقع شود یا واقع نشود

شرط ها بر اساس وبسایت رسمی خود بازی کامپیوتری که در جدول ارائه دهنده موجود میباشد ثبت میشوند.

هرگونه مشکل فنی که از طرف برگذار کننده‌ی بازی به عنوان مثال قطع پخش زنده و یا مشکلات گرافیگی، دلیلی برای برگشت شرط نخواهند بود.

هر گونه برد یا باختی که از نتیجه‌ی بازی (پایان یافته) حاصل نشده باشد، معیاری برای ثبت شرط نخواهد بود.
در این صورت بازی ناتمام تلقی شده و تمامی شرط ها با ضریب 1 محاسبه میشوند.

آیا شرط بندی آنلاین قانونی است؟

اگر مشکل فنی تا 24 ساعت ادامه داشته باشد و برطرف نشود، بازی نا تمام تلقی می‌شود.
اگر پخش بازی قطع شود و بازی ناتمام تلقی شود، شرط هایی که به نتیجه‌ی نهایی بازی وابسته نیستند به قوت خود باقی می‌مانند
و شرط هایی که به نتیجه‌ی نهایی بازی وابسته هستند با ضریب 1 محاسبه میشوند.
زمانی بازی بسکتبال الکترونیکی به پایان رسیده تلقی میشود که تا آخر بازی شود.

در صورتی که شرط های دیگری برای نتایج قابل پیش‌بینی ارائه شوند، در دسترس کاربران قرار خواهد گرفت


 

فوتبال الکترونیکی

در بازی فوتبال الکترونیکی تمامی شرط ها بر اساس وقت قانونی بازی محاسبه میشوند مگر آنکه خلاف آن در توضیحات شرط ذکر شده باشد.
بسته به لیگ های بازی ها، فرمت آن ممکن است به صورت 2×6، 2×7، یا 2×5 باشد. (بازی دارای دو نیمه میباشد که هر نیمه به ترتیب 7، 6 و یا 5 دقیقه طول میشکند).

در بازی فوتبال الکترونیکی زمانی که در نمایشگر بازی نشان داده میشود با زمان واقعی متفاوت است.
برای مثال اگر زمان بازی 10 دقیقه باشد (در فرمت 2×5نمایشگر بازی در 10 دقیقه‌ی واقعی به دقیقه‌ی 90 خواهد رسید،
یا اگر از زمان شروع بازی 8 دقیقه‌ی واقعی گذشته باشد زمانی که در نمایشگر بازی نشان داده میشود میتواند 72 را نمایش دهد.

هر آنچه در مورد تخته نرد آنلاین پولی می خواهید بدانید.

شرط هایی که در بازی فوتبال الکترونیکی ارائه میشوند عبارتند‌از:

برد تیم 1(در نیمه) — برد1
.تساوی (در نیمه) — X
برد تیم 2 (در نیمه) — برد2
تیم 1 بازنده‌ی مسابقه نخواهد شد (در نیمه) — 1X
یکی از تیم ها برنده‌ی مسابقه خواهد شد — 12
تیم 2 بازنده‌ی مسابقه نخواهد شد — X2
تیم 1 بازی را (در نیمهخواهد برد (نخواهد باختبا در نظر گرفتن هندیکپ تیم 1
تیم 2 بازی را (در نیمهخواهد برد (نخواهد باختبا در نظر گرفتن هندیکپ تیم 2
مجموع گلهای هر دو تیم در بازی (در نیمه) — مجموع بالای (یا پایینعدد ارائه شده در شرط
مجموع گلهای هر یک از تیم ها (تیم 1 یا تیم 2در بازی (در نیمه) — مجموع بالای (یا پایینعدد ارائه شده در شرط
مجموع گلهای هر دو تیم در بازی (در نیمه) — زوج یا فرد باشد
شرط هایی بر روی نتیجه‌ی نهایی بازی

همچنین شرط های پیش‌بینی نتیجه‌ی دقیق در پایان بازی از گزینه‌ی مرتبط قابل دسترس میباشد

محبوب ترین ورزش های شرط بندی کدام است؟

شرط های کدام تیم گل اول (دوم…)” را به ثمر میرسانند قابل دسترس میباشند

شرط ها بر اساس وبسایت رسمی خود بازی کامپیوتری که در جدول ارائه دهنده موجود میباشد ثبت می شوند.

هرگونه مشکل فنی که از طرف برگذار کننده‌ی بازی به عنوان مثال قطع پخش زنده و یا مشکلات گرافیگی دلیلی برای برگشت شرط نخواهند بود.

هر گونه برد یا باختی که از نتیجه‌ی بازی (پایان یافتهحاصل نشده باشد، معیاری برای ثبت شرط نخواهد بود.
در این صورت بازی ناتمام تلقی شده و تمامی شرط ها با ضریب 1 محاسبه میشوند.

برای اطلاع از بونس های سایت شرط بندی کانن بت به وب سایت ما سر بزنید.

اگر مشکل فنی یا هر دلیلی که تا 24 ساعت ادامه داشته باشد و برطرف نشود، بازی نا تمام تلقی می‌شود.
اگر پخش بازی قطع شود و بازی ناتمام تلقی شود، شرط هایی که به نتیجه‌ی نهایی بازی وابسته نیستند به قوت خود باقی می‌مانند
و شرط هایی که به نتیجه‌ی نهایی بازی وابسته هستند با ضریب 1 محاسبه میشوند.
زمانی بازی فوتبال لکترونیکی به پایان رسیده تلقی میشود که تا آخر بازی شود.

در صورتی که شرط های دیگری برای نتایج قابل پیش‌بینی ارائه شوند، در دسترس کاربران قرار خواهد گرفت


هاکی الکترونیکی

کانن بت به عنوان بهترین سایت های شرط بندی خارجی معرفی شده است.

تمامی شرط ها در بازی هاکی الکترونیکی بر اساس وقت قانونی بازی محاسبه خواهند شد.
فرمت بازی به صورت 3×4 و یا 3×5 است (3 ست که هر کدام 4 یا 5 دقیقه به ترتیب به طول می‌انجامند).
در بازی هاکی الکترونیکی زمانی که در نمایشگر بازی نشان داده میشود با زمان واقعی متفاوت است.
برای مثال اگر فرمت 12 دقیقه‌ای بازی انتخاب شود (در فرمت 3×4نمایشگر زمان در بازی در عرض 12 دقیقه به دقیقه‌ی 60 خواهد رسید
یا به عبارت دیگر، زمانی که 4 دقیقه‌ی واقعی از بازی میگذرد، در نمایشگر بازی دقیقه‌ی 20 را نمایش میدهد.

شرط هایی که برای بازی هاکی الکترونیکی ارائه میشوند عبارتند‌از: 

برد تیم 1(در ست) — برد1
.تساوی (در ست) — X
برد تیم 2 (در ست) — برد2
تیم 1 بازنده‌ی مسابقه نخواهد شد (در ست) — 1X
یکی از تیم ها برنده‌ی مسابقه خواهد شد — 12
تیم 2 بازنده‌ی مسابقه نخواهد شد — X2
تیم 1 بازی را (در ستخواهد برد (نخواهد باختبا در نظر گرفتن هندیکپ تیم 1
تیم 2 بازی را (در ستخواهد برد (نخواهد باختبا در نظر گرفتن هندیکپ تیم 2
مجموع گلهای هر دو تیم در بازی (در ست) — مجموع بالای (یا پایینعدد ارائه شده در شرط
مجموع گلهای هر یک از تیم ها (تیم 1 یا تیم 2در بازی (در ست) — مجموع بالای (یا پایینعدد ارائه شده در شرط
مجموع گلهای هر دو تیم در بازی (در ست) — زوج یا فرد باشد

بیشتر بخوانید کریگ لیست چیست؟

شرط هایی بر روی نتیجه‌ی نهایی بازی گذاشته میشوند عبارتند از:

تیم ۱ یا تیم ۲ امتیازی به دست آورند یا نه
هر دو تیم امتیازی بدست آورند یا نه
کدام تیم اولین امتیاز را کسب میکند (یا دومین امتیاز را یا امتیاز بعدی را)

شرط ها بر اساس وبسایت رسمی خود بازی کامپیوتری که در جدول ارائه دهنده موجود میباشد ثبت میشوند.

هرگونه مشکل فنی که از طرف برگذار کننده‌ی بازی به عنوان مثال قطع پخش زنده و یا مشکلات گرافیگی دلیلی برای برگشت شرط نخواهند بود.

هر گونه برد یا باختی که از نتیجه‌ی بازی (پایان یافتهحاصل نشده باشد، معیاری برای ثبت شرط نخواهد بود.
در این صورت بازی ناتمام تلقی شده و تمامی شرط ها با ضریب 1 محاسبه میشوند.

جهت معرفی بهترین سایت برای بازی انفجار روی لینک کلیک کنید.

اگر مشکل فنی یا هر دلیلی که باعث خلل در بازی شود تا 24 ساعت ادامه داشته باشد و برطرف نشود، بازی نا تمام تلقی می‌شود.
اگر بازی قطع شود و ادامه پیدا نکند و بازی ناتمام تلقی شود، شرط هایی که به نتیجه‌ی نهایی بازی وابسته نیستند به قوت خود باقی می‌مانند
و شرط هایی که به نتیجه‌ی نهایی بازی وابسته هستند با ضریب 1 محاسبه میشوند.
زمانی بازی هاکی الکترونیکی به پایان رسیده تلقی میشود که تا آخر بازی شود.

در صورتی که شرط های دیگری برای نتایج قابل پیش‌بینی ارائه شوند، در دسترس کاربران قرار خواهد گرفت


تنیس الکترونیکی 

بازی تنیس الکترونیکی دارای 3 ست میباشد که میتوانند روی زمین رسی، چمنی یا کف‌پوش بازی شوند.
شرط های مجموع و هندیکپ در بازی تنیس الکترونیکی بر اساس نتیجه‌ی گیم ها ثبت میشوند. تای بریک که در آخر بازی انجام میشود خود یک گیم محاسبه میشود.
(تای بریک برای برد قطعی یکی از بازیکنان زمانی اتفاق میوفتد که امتیاز ها 6:6 باشند در نتیجه مسابقه با نتیجه‌ی  6:7 یا 7:6 به پایان میرسد)

شرط هایی برای بازی تنیس الکترونیکی ارائه میشوند عبارتند‌از: 

واقعیت های جذاب در خصوص شرط بندی کدامند؟

برد بازیکن شماره‌ی 1 — برد1
برد بازیکن شماره‌ی 2  — برد2
تیم 1 بازی را خواهد برد (نخواهد باختبا در نظر گرفتن هندیکپ بازیکن شماره‌ی 1
تیم 2 بازی را خواهد برد (نخواهد باختبا در نظر گرفتن هندیکپ بازیکن شماره‌ی 2
مجموع گلهای هر دو تیم در بازی — مجموع بالای (یا پایینعدد ارائه شده در شرط
مجموع گلهای هر یک از تیم ها (تیم 1 یا تیم 2در بازی — مجموع بالای (یا پایین) عدد ارائه شده در شرط
مجموع گلهای هر دو تیم در بازی — زوج یا فرد باشد
شرط هایی بر روی نتیجه‌ی نهایی بازی

برای شرط گذاشتن بر روی نخستین ست و کل بازی به ترتیب، شرط های زیر ارائه میشوند:

.برد1برد1— برد بازیکن شماره‌ی 1 هم در ست اول و هم در کل بازی
.برد1 برد2 — برد بازیکن شماره‌ی 1 در ست اول و برد بازیکن شماره‌ی 2 در کل بازی
. برد2 برد1 — برد بازیکن شماره‌ی 2 در ست اول و برد بازیکن شماره‌ی 1 در کل بازی
. برد2 برد2 — برد بازیکن شماره‌ی 2 هم در ست اول و هم در کل بازی

شرط های ارائه شده برای نتیجه‌ی دقیق مسابقات:
شرطبندی بر روی تای بریک (تای بریک بازی شود یا خیر)
شرط بندی بر روی اینکه کدام بازیکن امتیاز بعدی را خواهد گرفت

شرط ها بر اساس وبسایت رسمی خود بازی کامپیوتری که در جدول ارائه دهنده موجود میباشد ثبت میشوند.

هرگونه مشکل فنی که از طرف برگذار کننده‌ی بازی به عنوان مثال قطع پخش زنده و یا مشکلات گرافیگی دلیلی برای برگشت شرط نخواهند بود.

هر گونه برد یا باختی که از نتیجه‌ی بازی (پایان یافتهحاصل نشده باشد، معیاری برای ثبت شرط نخواهد بود.
در این صورت بازی ناتمام تلقی شده و تمامی شرط ها با ضریب 1 محاسبه میشوند.

جهت اطلاع از بهترین سایت های پیش بینی فوتبال با شماره های درج شده در سایت تماس بگیرید.

اگر مشکل فنی یا هر دلیلی که باعث خلل در بازی شود تا 24 ساعت ادامه داشته باشد و برطرف نشود، بازی نا تمام تلقی می‌شود.
اگر بازی قطع شود و ادامه پیدا نکند و بازی ناتمام تلقی شود، شرط هایی که به نتیجه‌ی نهایی بازی وابسته نیستند به قوت خود باقی می‌مانند
و شرط هایی که به نتیجه‌ی نهایی بازی وابسته هستند با ضریب 1 محاسبه میشوند.
زمانی بازی هاکی الکترونیکی به پایان رسیده تلقی میشود که تا آخر بازی شود.

در صورتی که شرط های دیگری برای نتایج قابل پیش‌بینی ارائه شوند، در دسترس کاربران قرار خواهد گرفت.

شما می توانید از دیدن بهترین کازینوی آنلاین در وب سایت شرط بندی کانن بت لذت ببرید.

Share.

اضافه کردن دیدگاه