هندیکپ آسیایی دوبل یه جورایی تقریبا شبیه هندیکپ آسیایی هست با این تفاوت که تو هندیکپ آسیایی دوبل ما از دو حالت بالا و پایین عدد داده شده استفاده می کنیم و با استفاده از این دو حالت شرط خودمون رو به دو نیم شرط تبدیل می کنیم و هر نیم شرط هم به صورت جداگانه محسابه می شن  و اگر هر دو نیم شرط رو ما ببریم که تمام سود شرط بندی به ما تعلق می گیره ولی اگر یک نیم شرط رو ببریم و یک نیم شرط رو ببازیم نصفی از سود شرط به ما تعلق می گیره و نصفه دیگه از پول شرط رو ما می بازیم. اگر یک نیم شرط رو ببریم و نیم شرط دیگه بازگشت بخوره اون موقع دیگه نصفی از پول شرط خودمون رو می بریم و نصفه دیگه از اصل پول به حساب ما برگردونده میشه و اگر یک نیم شرط رو ببازیم و نیم شرط دیگه بازگشت بخوره اون موقع نیمی از پول شرط خودمون رو می بازیم و نصف دیگه از اصل پول به حساب ما بازگردونده می شه  و اگر هر دو نیم شرط رو ببازیم اون موقع تمام پول شرط خودمون رو باختیم.

در ادامه به طور کامل درمورد چگونگی برد و باخت نیم شرط ها بهتون می گم و اصلا هم گیج نشید چون اصلا چیز مشکلی نیست!

عددهای استفاده شده تو هندیکپ آسیایی دوبل به صورت ۰٫۲۵ ، ۱٫۲۵ ،۱٫۷۵ ، ۲٫۲۵ ،۲٫۷۵ ، ۳٫۲۵ و …هستن و تو این نوع شرط بندی دو حالت بالا و پایین برای اعداد به صورتی که در پایین توضیح دادیم در نظر گرفته می شه .

۰٫۲۵ : حالت بالا ۰٫۵ و حالت پایین ۰ هست.

۰٫۷۵ : حالت بالا ۱ و حالت پایین ۰٫۵ هست .

۱٫۲۵ : حالت بالا ۱٫۵ و حالت پایین ۱ هست .

۱٫۷۵ : حالت بالا ۲ و حالت پایین ۱٫۵ هست.

۲٫۲۵ : حالت بالا ۲٫۵ و حالت پایین ۲ هست .

و الی آخر….

همون جوری که می بینید برای به دست آوردن حالت بالا کافیه که مقدار ۰٫۲۵ رو به اون عدد اضافه کنیم و برای به دست آوردن حالت پایین کافیه که مقدار ۰٫۲۵ رو از اون عدد کم می کنیم، این حالت های گفته شده به صورت زیر تو شرط بندی ها به کار می رن :

مثلا اگر فرض کنیم تو همون مثال همیشگی مون یعنی بازی ایران – امارات رو برسی کنیم، ایران با نتیجه ۱ بر ۰ امارات رو برده باش اون موقع هندیکپ های آسیایی دوبل مثبت ایران به صورت زیر می شن:

ایران (+۰٫۲۵): حالت بالای ۰٫۲۵ ، ۰٫۵ هست و با اضافه کردن این عدد به تعداد گل های ایران، ایران  برنده ی بازی خواهد بود و همچنین با اضافه کردن حالت پایین ۰٫۲۵ که ۰ هست به تعداد گل های ایران ، ایران باز هم برنده ی بازی خواهد بود. پس تو هر دو حالت ما برنده ی بازی میشیم و تمام سود شرط بندی به ما تعلق می گیره.

ایران (+۰٫۷۵) : حالت بالای ۰٫۷۵ ، ۱ بوده و حالت پایین ۰٫۷۵ ، ۰٫۵  هست و همون طور که می بینید با اضافه کردن حالت بالا و پایین به گل های ایران ، ایران برنده ی بازی خواهد بود پس ما تو هر دو حالت برنده ی بازی هستیم و تمام سود به ما تعلق می گیره و الی آخر….

همون طور که دیدید به ازای تمام مقادیر مثبت برای هندیکپ آسیایی دوبل ایران شرط ما تو هر دو حالت صحیح بوده و تمام سود شرط بندی به ما تعلق می گیره .

هندیکپ آسیایی دوبل منفی ایران

ایران (-۰٫۲۵) : حالت بالای ۰٫۲۵ ، ۰٫۵ هست و حالت پایین ۰٫۲۵ ، ۰ هست  که با کم کردن این مقادیر از تعداد گل زده ی ایران، باز هم ایران برنده ی بازی خواهد بود بنابراین تو هر دو حالت شرط ما با برد همراه خواهد شد و تمام سود شرط بندی به ما تعلق می گیره .

ایران (-۰٫۷۵ ) : حالت بالای ۰٫۷۵ ، ۱ هست که با کم کردن این تعداد گل از تیم انگلیس بازی به تساوی می رسه و پس به ازای حالت بالای ۰٫۷۵ شرط ما برگشت می خوره. حالت پایین ۰٫۷۵ ، ۰٫۵ هست که با کم کردن این تعداد گل از گل های ایران ، ایران همچنان برنده ی بازی خواهد موند. پس به ازای حالت پایین ۰٫۷۵ شرط ما با برد همراه می شه .بنابراین در نتیجه ی دو حالت بالا و پایین ، نیمی از پول شرط به ما بازگشت داده شده و نیمی دیگه از اون با سود همراه خواهد شد .

ایران (-۱٫۲۵) : حالت بالای ۱٫۲۵ ، ۱٫۵ هست و اگر این مقدار رو از گل های ایران کم کنیم ایران بازی رو خواهد باخت بنابراین به ازای حالت بالای ۱٫۲۵ نیمی از شرط رو خواهیم باخت .

حالت پایین ۱٫۲۵ ، ۱ هست و اگر این مقدار رو از گل های ایران کم کنیم بازی مساوی می شه ، پس به ازای حالت پایین ۱٫۲۵ نیمی از شرط ما برگشت داده خواهد شد .

بنابراین در مجموع حالات بالا و پایین نیمی از شرط رو باخته و نیمی از شرط ما به ما برگردونده خواهد شد .

ایران (-۱٫۷۵) : حالت بالای ۱٫۷۵ ، ۲ میباشد و اگر این مقدار رو از گل های ایران کم کنیم ایران بازی رو خواهد باخت بنابراین به ازای حالت بالای ۱٫۷۵ نیمی از شرط رو خواهیم باخت .

حالت پایین ۱٫۷۵ ، ۱٫۵ هست و اگر این مقدار رو از گل های ایران کم کنیم ایران بازنده ی بازی خواهد بود بنابراین به ازای حالت پایین ۱٫۷۵ نصف دیگه شرط رو هم خواهیم باخت .

پس در مجموع حالت های بالا و پایین تمام شرط رو خواهیم باخت.

ایران (-۲٫۲۵ ) : حالت بالای ۲٫۲۵ ، ۲٫۵ هست و اگر این مقدار رو از گل های ایران کم کنیم ایران بازنده ی بازی خواهد بود بنابراین به ازای حالت بالای ۲٫۲۵ نیمی از شرط رو خواهیم باخت.

حالت پایین ۲٫۲۵ ، ۲ هست و اگر این مقدار رو از گل های ایران کم کنیم ایران بازنده ی بازی خواهد بود بنابراین به ازای حالت پایین ۲٫۲۵ نیم دیگه شرط رو خواهیم باخت.

پس در مجموع حالت های بالا و پایین تمام شرط رو ما خواهیم باخت و الی آخر….

هندیکپ آسیایی دوبل مثبت امارات

امارات (+۰٫۲۵) : حالت بالای ۰٫۲۵ ، ۰٫۵ هست و حالت پایین ۰٫۲۵ ، ۰ هست و اگر این اعداد رو به گل های امارات اضافه کنیم باز هم امارات بازنده ی بازی خواهد بود بنابراین هر دو حالت شرط ما با باخت مواجه میشه و تمام شرط رو خواهیم باخت .

امارات (+۰٫۷۵) : حالت بالای ۰٫۷۵ ، ۱ هست که اگر این مقدار رو به گل های امارات اضافه کنیم بازی مساوی شده و نیمی از شرط به ما برگدونده می شه.

حالت پایین ۰٫۷۵ ، ۰٫۵ هست که اگر این مقدار رو به گل های امارات اضافه کنیم ، بازی با باخت امارات همراه خواهد بود و ما نیمی از شرط خودمون رو خواهیم باخت .

بنابراین در مجموع دو حالت بالا و پایین ، نیمی از پول شرط به ما برگردونده میشه و نیمی دیگه از شرط رو خواهیم باخت .

امارات (+۱٫۲۵) : حالت بالای ۱٫۲۵ ، ۱٫۵ هست که اگه این مقدار رو به گل های امارات اضافه کنیم برنده ی بازی خواهد بود و ما نیمی از شرط خودمون رو خواهیم برد .

حالت پایین ۱٫۲۵ ، ۱ هست که اگر این مقدار رو به گل های امارات اضافه کنیم بازی مساوی شده و نیمی از شرط ما به ما برگردونده خواهد شد .

بنابراین در مجموع دو حالت بالا و پایین ، نیمی از شرط رو برده و نیمی دیگه از شرط به ما بازگردونده می شه .

امارات (+۱٫۷۵) : حالت بالای ۱٫۷۵ ، ۲ هست که اگه این مقدار رو به گل های امارات اضافه کنیم برنده ی بازی خواهد بود و ما نیمی از شرط خودمون رو خواهیم برد .

حالت پایین ۱٫۷۵ ، ۱٫۵ هست که اگر این مقدار رو به گل های امارات اضافه کنیم برنده ی بازی خواهیم بود و ما نیم دیگه ای از شرط خودمون رو هم خواهیم برد .

بنابراین در مجموع حالات بالا و پایین ، شرط های ما با برد همراه شده و تمام سود شرط بندی به ما تعلق می گیره و الی آخر….

هندیکپ آسیایی دوبل منفی امارات

امارات (-۰٫۲۵) : حالت بالای ۰٫۲۵ ، ۰٫۵ بوده و حالت پایین ۰٫۲۵ ، ۰ هست که با کم کردن این اعداد از تعداد گل های امارات، امارات بازنده ی بازی خواهد بود پس تو هر دو حالت ما شرط خودمون رو خواهیم باخت .

امارات (-۰٫۷۵) : حالت بالای ۰٫۷۵ ،۱ بوده و حالت پایین ۰٫۷۵ ، ۰٫۵ هست که با کم کردن این اعداد از تعداد گل های امارات ، امارات بازنده ی بازی خواهد بود پس در هر دو حالت ما شرط خودمون رو خواهیم باخت و الی آخر….

همون طور که می بینید به ازای تمام مقادیر هندیکپ آسیایی دوبل منفی امارات ما بازنده ی شرط های خود خواهیم بود .

با کانن بت

Share.

اضافه کردن دیدگاه